Projekt 12534 Avslutat Oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner med seismiska metoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns ett ökande behov av metoder som kan användas för oförstörande provning av betongkonstruktioner. Ett alternativ är metoden impact-echo som bygger på utvärderingen av responsen hos en konstruktion efter ett transient slag. Vanligtvis används impact-echo för att detektera skador och avvikelser genom att den relativa variationen av resonansfrekvensen hos konstruktionens respons studeras. Ett annat användningsområde för impact-echo är bestämning av materialegenskaper. Genom att kombinera impact-echo med mätningar av ytvågor och teori för Lamb vågor är det möjligt att bestämma materialegenskaper och tjockleken hos plattliknande konstruktioner. Den här licentiatuppsatsen fokuserar på denna typ av metod för oförstörande bestämning av materialegenskaper. Resultat från mätningar med impact-echo indikerar ett systematiskt fel som underskattar tjockleken. Det gäller även när impact-echo kombineras med mätning av ytvågor. Detta systematiska fel undersöks i den första bifogade artikeln. Felet visar sig bero på avståndet till punktkällan (till exempel hammarslaget), det vill säga en så kallad närfältseffekt. En osäker uppmätt kompressionsvågshastig längs med ytan på plattan är en bidragande orsak till det systematiska felet. Mot bakgrund av osäkerheten i den uppmätta kompressionsvågshastigheten föreslås i den andra bifogade artikeln en alternativ metod för bedömning av Poissons tal. Metoden bygger på en utvärdering av kvoten mellan den mot ytan vinkelräta och parallella amplituden hos den första symmetriska Lamb moden med grupphastighet lika med noll. Kompressionsvågshastigheten längs plattans yta behöver därmed inte mätas. Dessutom fås en uppskattning av Poissons tal som är representativ för hela tjockleken av plattan. I en demonstrerad praktisk mätning fås en förbättrad uppskattning av den nominella tjockleken av plattan med den här metoden, jämfört med den traditionella metoden baserad på en kompressionsvågshastighet.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Non-destructive evaluation pf plate-like concrete structures: elastic properties and thickness", Oskar Baggens, Lunds Universitet (55 sidor och två vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt