Projekt 12656 Avslutat Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning


Under senare år har det blivit allt vanligare att betong med lågt vattencementtal används i husbyggnadssammahang. En avgörande orsak är att man vill uppnå kortare uttorkningstider och därmed kortare byggtid. För att även fortsättningsvis undvika skador orsakade av otillräckligt uttorkad byggfukt krävs att uttorkningsförloppet hos betong kontrolleras genom mätning. Sedan cirka 15 år har systemet med fuktkontrollanter auktoriserade av Rådet för ByggKompetens (RBK) haft en avgörande betydelse för att säkerställa kvaliteten på mätning av relativ fuktighet (RF) i betong och också genom detta tillfört en betydande trovärdighet och ny kunskap.

Allt sedan användningen av betong med låga vattencementtal (vct) fått en ökad utbredning har också några fall med motstridiga mätresultat noterats. Resultaten från mätningarna visade på betydande systematiska skillnader mellan de två mätmetoderna uttaget prov och borrhålsmätning. Skillnaden var storleksordningen 4-7% RF vilket vanligen motsvarar flera månader i uttorkningstid.

Sammanfattningsvis finns det ett flertal faktorer som inverkar vid RF-mätning på uttaget prov från betong med lågt vct, se punktlista nedan. Effekten av dessa faktorer, enskilda eller tillsammans, är orsak till att RF-mätning på uttagna prov kan ge missvisande lågt resultat.

- tiden provbitarna hanteras i omgivande luft
- storleken hos de uttagna provbitarna
- uppvärmning av provbitarna vid provtagning
- betongens ballastandel och ballastens storlek
- provbehållare av plast uppvisade läckage

Enligt information på RBK:s webbplats utgår mätmetoden ”Uttaget prov” ur RBK- systemet för fuktmätning i betong från och med den 9 januari 2015.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 1", Peter Johansson, LTH (85 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt