Projekt 12706 Avslutat Fuktmätning i betong med lågt vct, Steg 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning


Rapporten redovisar en omfattande serie beräkningar och simuleringar av fukttransport och omfördelning av fukt mellan fuktsensor, luft och betong med lågt vct (0,38). Simuleringar för omfördelning av fukt har utförts för två olika provtagningsmetoder enligt RBK-systemet. De två undersökta metoderna är fuktmätning i betong med uttaget prov och mätning i borrhål.

Den mätmetod som ger bäst resultat i simuleringarna och därmed är tillförlitligast är borrhålsmätning. Det främsta skälet till detta är att hela betongbjälklaget är ett fuktmagasin som är mycket stort i jämförelse med den begränsade mängd som kan utvinnas i ett uttaget prov. Det är också en risk att de uttagna proven hinner torka innan de läggs i det förslutna provröret, speciellt om de är tunna och har en hög ballastandel.

Den mätsensor som ger bäst mätresultat i borrhålsmätningar är Humi-Guard-sensorn. Skälen till detta är att Humi-Guard-sensorn har lägst uppmätt fuktkapacitet och den är också reaktionssnabb och det avlästa värdet stämmer överens med aktuellt fuktighet i mäthålet. Den rekommenderade tiden från montage av sensor till avläsning av RF är 48 timmar idag oavsett borrhål eller uttaget prov.

De utförda simuleringarna tyder på att tiden till fuktjämvikt är längre än den rekommenderade för uttaget prov. Simuleringarna visar att det finns anledning att öka tiden mellan montage av sensor och avläsning. Den förhållandevis mindre luftmängden i en borrhålsmätning innebär att systemet luft/sensor/betong kommer i fuktjämvikt betydligt snabbare än vid uttaget prov. Den lilla exponerade ytan betong vid en borrhålsmätning verkar ha låg påverkan på mätningen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Simulering av fuktmätning i betong med lågt vct", Magnus Åhs, LTH (49 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt