Projekt 13687 Avslutat Effektiva materialflöden hos installatörer via samordnat informationsflöde

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Efter avslutat projekt går det att dra slutsatsen att mycket finns att göra gällande att effektivisera de 50–80 % av materialflödena till ett byggprojekt som installatörerna står för. Olika bygglogistiklösningar som finns på marknaden kan ha en positiv effekt på kostnaderna för installatörerna men många av de verktyg och system för ekonomisk hantering som finns kan inte på ett fullgott sätt visa på ekonomiska vinster med bygglogistiklösningarna samt hur man kan dra nytta av dom. I detta projekt har vi utvecklat en roadmap för vilka kostnadsposter som bör undersökas när en bygglogistiklösning ska utvärderas. Själva utvärderingen bör göras inför införandet men även under tiden. Genom olika case har denna roadmap testats och resultaten visar på att tidsvinster för materialhantering, fakturahantering och avfallshantering kan visualiseras.. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra installatörers logistik, dvs material och informationsflöden och på så sätt öka resurseffektiviteten i byggkedjan. En prioriterad del är att kunna kvantifiera effekten av olika förslag för att uppnå en förbättrad logistik, för att göra detta behöver företag dela data och information (leveransinformation, leveransplanering och projektinformation). Denna data och information behövs för två syften; 1) uppföljning av kostnader av och nyttor med logistik, 2) för att kunna öka nyttan med logistik behövs information som koordinerar olika arbetsmoment.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare