Artikel Utvärdera bygglogistiklösningar

Publicerad

Förbättra installatörers logistik för material och informationsflöden.
Kostnadsposter som bör utvärderas är Transport, Lagerhållning, Avfall, Administration, Materialhantering och Lagerföring. Ett exempel på exakt vad, kopplat till Transportkostnader.
Kostnadsposter som bör utvärderas är Transport, Lagerhållning, Avfall, Administration, Materialhantering och Lagerföring. Ett exempel på exakt vad, kopplat till Transportkostnader.
Installatörer står för mellan femtio till åttio procent av materialflöden till ett byggprojekt. Här finns mycket att göra för att effektivisera byggprocessen.

Olika bygglogistiklösningar kan ha en positiv effekt på kostnaderna för installatörerna. Men många verktyg och system för ekonomisk hantering kan inte visa ekonomiska vinster med bygglogistiklösningarna och hur man kan dra nytta av dom. 

I projektet har man utvecklat en plan för vilka kostnadsposter som bör undersökas när en bygglogistiklösning ska utvärderas. Själva utvärderingen bör göras inför införandet men även under tiden. Genom olika fall har denna planen testats. Resultaten visar att tidsvinster för materialhantering, fakturahantering och avfallshantering kan visualiseras. 

Bakgrund
Det övergripande syftet med projektet är att förbättra installatörers logistik, dvs material och informationsflöden och på så sätt öka resurseffektiviteten i byggprocessen.

En prioriterad del är att kunna kvantifiera effekten av olika förslag för att uppnå en förbättrad logistik, för att göra detta behöver företag dela data och information (leveransinformation, leveransplanering och projektinformation).

Denna data och information behövs för två syften: 1) uppföljning av kostnader av och nyttor med logistik, 2) för att kunna öka nyttan med logistik behövs information som koordinerar olika arbetsmoment.

Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor kring hur informationsdelningen ska gå till, det vill säga processen kring informationsdelningen och nyttiggörandet av informationen, samt mer precist vilka effekter bättre information får på materialflödet och därmed resurseffektiviteten i företagen.

Fortsatt arbete berör:

  1. Forskning om hur man kan identifiera kostnadsfördelning i en försörjningskedja vid införandet av en bygglogistiklösning.
  2. Forskning om hur man kan identifiera ansvarsfördelning i en försörjningskedja vid införandet av en bygglogistiklösning.
  3. Forskning om hur ett affärssystem ska utformas för att kunna samla in nödvändig data och visa på kostnadsfördelningar i en försörjningskedja.

Kontakt