Projekt 13550 Avslutat Användning av torrskorpelera som fyllnadsmassor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I samband med väg- och husprojekt utförs ofta terrasseringsarbeten. Material, som schaktats upp och som ej bedöms användbart, transporteras bort från området till exempelvis deponier. Projektet genomförs för att se över möjligheten att återanvända torrskorpelera, som är ett material som oftast körs på deponi efter att den schaktats upp.Projektet syftade till att utvärdera olika packningsmetoder; ”larvning” med larvburen grävmaskin, packning med padfootvält eller slätvalsvält. Torrskorpelerans vattenkvot har kontrollerats för att utvärdera om vattenkvoten bidrar till kvalitén. Utöver ovan nämnda syfte genomfördes även en klimat/kostnadskalkyl .
Det går att se att det finns ett tydligt samband mellan naturlig vattenkvot och bärighet, vilket även styrks av tidigare mätningar beskrivna i litteraturen. Att använda torrskorpelera som återfyllningsmaterial leder till en lägre produktionskostnad samtidigt som projektets effekt på klimatet minskar.
Det är möjligt att nyttja torrskorpelera som återfyllningsmaterial, förutsatt materialet har en vattenkvot mellan 15-30% och beroende på användningsområde.
Rekommenderade användningsområden är exempelvis motfyllning mot hus, slänter samt övriga ytor där kraven motsvarar orörd torrskorpelera.
En inventering av vattenkvoten kan utföras tidigt i samband med den geotekniska undersökningen samt ev kompletterande kontroll av torrskorpeleran för att säkerställa gynnsamma vattenkvoter.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare