Projekt 13376 Avslutat VALLA Coach - stöd till byggplatser för ökad produktivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

VALLA Coach, steg 2, är fortsättningen på förstudien, VALLA Coach Steg 1. Det övergripande syftet med VALLA coach är att etablera en mobil ”vallabod”, förankrad till vetenskapliga noder. Vallaboden som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder som ökar produktiviteten och säkerheten samt sänker miljöpåverkan.

Plattformen i VALLA Coach, som utvecklats i steg 2, kan delas in i tre olika moduler; Nuläge, Produktionsprocess övergripande projekt, Produktionsmetoder för specifika arbetsmoment. Funktionaliteten delar testbädden i två delar; en del för mätning, simulering, visualisering och uppföljning, och en annan del för coachning av operativ personal. Funktionaliteterna ingår i samtliga metoder i de tre modulerna.

Projektlogiken i sin helhet (steg 1–3) följer Plan-Do-Check-Act modellen och ligger väl i linje med teorier om expansivt lärande som utgör den basen för lärandet och coachande i projektet. Där initialt VALLA Coach steg 1 (Plan) etablerade utvecklingsbehovet, VALLA Coach steg 2 (Do) utvecklade nya mät- och coachmetoder.

Vi har lärt oss att även om det finns mycket att lära från andra industrier så måste det ges möjlighet till anpassning och att man måste utgå från de problemställningar och behov som respektive företag har. Det gör att de metoder och verktyg som utvecklats i VALLA Coach är relevanta och efterfrågade för företagen och kommer att skapa nytta när de tillämpas.

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad
Projektledare