Projekt 12071 Avslutat Samordning av elektronisk fakturering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Projektets mål var att underlätta införande och användning av elektronisk fakturering mellan byggentreprenörerna och deras leverantörer. Med en gemensam syn för former av e-fakturering blir det betydligt enklare att nå de dokumenterat stora besparingar som finns.

Projektet utmynnade i en meddelandebeskrivning av den elektroniska fakturan som identifierar fakturans innehåll och format. Beskrivningen är ett underlag från vilket företag och systemleverantörer implementerar i sina system. Projektet resulterade också i en rekommendation för hantering av fakturor avseende kommunikation, säkerhet och intern behandling. I detta dokument ges företagen en vägledning i hur de ska säkra de legala krav som finns på äkthet och integritet för elektroniska fakturor, samt hur de på bästa sätt hanterar fakturorna för att uppnå både effektivitet och kontroll.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Elektronisk fakturahantering" med bilagorna "Rekommendation e-fakturahantering" respektive "Fakturameddelande SMSI Bygg Förenklad profil", BEAst AB.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt