Projekt 11840 Avslutat Optimerad vattenbehandling av vägdagvatten för föroreningskontroll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH ingående i forskningsprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftade till att optimera behandlingen av dagvatten från hårt trafikerade vägar. Arbetet baserades på de fältförsök som gjordes i en tidigare etapp visavi förekommande modeller för design av kostnadseffektiva reningsanläggningar för dagvatten. Olika vägbeläggningars betydelse för partikeltransport och föroreningsbelastning studerades. Fullskaleförsök genomfördes i Fredhällsmagasinet.

Projektets slutrapport utgörs av doktoravhandlingen "Treatment Conditions for the Removal of Contaminants from Road Runoff", Magnus Hallberg, KTH (35 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt