Projekt 11285 Avslutat Kvalitetsstyrt godkännande i praktiken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att följa upp ett antal entreprenader i vilka principerna för "Kvalitetsstyrt godkännande" (se tidigare projekt nedan) tillämpas eller har tillämpats. I dessa projekt togs erfarenheter tillvara som avsågs utgöra underlag för utveckling av rutiner för "Kvalitetsstyrt godkännande". Erfarenheterna resulterade i rekommendationer till branschens olika aktörer om fortsatta tillämpningar. Studien genomfördes på ett antal olika projekt, såväl avslutade som pågående. Samarbete med LTH och Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt