Projekt 14212 Pågående Logistikstrategi för resurseffektivt och hållbart husbyggande, del 2

Projekttid

Sammanfattning

Med det föreslagna forskningsprojektet vill vi fortsätta utforska logistikstrategier och logistikplaner i byggföretag, samt bygga vidare på de lärdomar och kunskaper som tagits fram i det nyss avslutade projektet "Logistikstrategier för resurseffektivt och hållbart husbyggande" (SBUF 13843). Det tidigare projektet omfattade tiden fram till licentiatexamen i ett doktorandprojekt, medan det nu föreslagna projektet (”del 2”) är tänkt att omfatta den andra delen, alltså tiden från licentiatexamen fram till doktorsexamen.Mer specifikt är syftet att: a) undersöka och öka generaliserbarheten av de teorier, modeller och praktiska verktyg som togs fram i första delen av projektet, b) undersöka logistikstrategins effekter på relevanta nyckeltal, samt c) ta fram ett ramverk som kan ledsaga byggentreprenörer i deras strategiska logistikarbete.

Forskningsansatsen utgår från byggentreprenörens perspektiv, såväl när man bygger på uppdrag av en byggherre/beställare som när man bygger i egen regi, men också ta hänsyn till hela byggandets värdekedja. Projektets primära fokus blir på husbyggande och nyproduktion, men möjligheten att generalisera kunskaperna till andra perspektiv, områden, aktörer, mm, kommer att undersökas.

Projektet är tänkt att pågå under ca 2 år och innefattar såväl doktorand- som seniorforskning. Finansiering sker, vid sidan av de medel som söks från SBUF, via L E Lundbergs donationsprofessur vid Linköpings universitet och de organisationerna som deltar i projektet.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt