Projekt 13843 Avslutat Logistikstrategi för resurseffektivt och hållbart husbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport är en licenciatavhandling, Avhandlingen bidrar till kunskap om logistikstrategi i termer av strategikontext, innehåll och process hos byggentreprenörer. och den visar att det finns avvägningar i att välja en logistikstrategi som stödjer en kostnadseffektivitets- eller flexibilitetsinriktad strategi.

Fyra beståndsdelar har identifierats som representerar logistikstrategins kontext samt fem beståndsdelar som representerar logistikstrategins innehåll. Dessa beståndsdelar kan användas för att bedöma hur väl anpassad logistikstrategins innehåll är till dess kontext. För att underlätta för byggentreprenörer i deras logistikstrategiarbete har en profileringsmall utvecklats.
Mallen är ett verktyg som logistikchefer och logistikansvariga i byggföretag kan använda för att analysera en befintlig, eller formulera en ny, logistikstrategi. Detta arbete bör ha sin utgångspunkt i en central logistikfunktion som tar ansvar för strategiska logistikfrågor, vilket i dagsläget är ovanligt hos byggentreprenörer.


Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt