Projekt 12832 Avslutat Dränerande hårdgjorda ytor i stadsmiljö - nedbrytningstester med HVS-utrustning hos VTI

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med de fullskaliga försöken och fältförsöken var att studera olika konstruktionslösningar för dränerande markbeläggningar. Hållfasthet och nedbrytning har undersökts i verkliga konstruktioner. Särskilt förståelsen för svagheter och styrkor i konstruktionerna har värderats.
Totalt har sex konstruktioner byggts upp och testats med HVS-maskinen hos VTI i Linköping. Här ingår två referenskonstruktioner. Dessutom har utförts fallviktsmätning och statisk plattbelastning vid HVS-testerna och i gatumiljö i tre städer. Uppbyggnaden av provytorna har skett på sådant sätt som är standardförfarande vid markbyggnad. HVS-testerna visar att referenskonstruktionerna klarar belastningsprogrammet väl. Efter en initialsättning ökar spårbildningen långsamt. En viss omlagring i sättsanden kunde iakttas och material transporterades upp genom fogarna. Inga stenar gick sönder. HVS-testerna med dränerande stensättning och dränerande bärlager visade en större efterpackning i starten och därefter en långsam spårbildning.

Som praktiska rekommendationer kommer vi delvis tillbaka till nygamla sanningar - noggrannhet, god packning, kontroll av eget arbete och så vidare.
Här följer några slutsatser från projektet och kompletterande synpunkter från projektmöten:
- Det går att utforma dränerande konstruktioner som fungerar.
- God packning av belastade körytor är nödvändig för gott slutresultat. Projektet ger inga sifferuppgifter, men visar att exempelvis en plattbelastning kan ge besked om packningsresultat. Ökat antal överfarter med packningsredskap är ett ”tråkigt” men ganska billigt sätt att öka kvaliteten och minska spårbildning.
- Kontroll av lagertjocklekar, speciellt sättsanden. Det är svårt att få bärlagrets överyta exakt och då är det lockande att göra en tjockare avjämning med sättsand. Det är ett känt fenomen att finkornigt material förflyttar sig lättare och ger omlagringar som visar sig i spårbildning i ytan efter många lastcykler. Det är alltså viktigt att hålla lagertjocklekar så att sättsanden blir jämntjock och tunn.
- Vid dränerande uppbyggnad ska man vara observant på om sättsanden börjar rinna ner i underliggande lager. I så fall får man endera ändra fraktionerna (kornstorlekarna) eller lägga in ett materialskiljande skikt av textilduk.
- Skelettjordar (grov sten med inspolad jord) har god bärighet och kan jämföras med dagens standardlösningar. Skelettjord är utmärkt för trädplantering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Dränerande hårdgjorda ytor i stadsmiljö - nedbrytningstester med HVS-utrustning hos VTI", Olov Didriksson, NCC Roads (41 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt