Projekt 14354 Pågående Broars kapacitet och behov av förstärkningsåtgärder

Projekttid

Sammanfattning

Projektet utgör en fortsättning på Silvia Sarmientos licentiatavhandling, Sarmiento (2023), där hon beskriver hur en mer noggrann bestämning av broars kapacitet kan erhållas genom att tillämpa förbättrade analysmetoder och data från befintliga konstruktioner. Dessa metoder kan och bör tillämpas, men det görs sällan i dagsläget. En tillämpning gjordes för järnvägsbroarna över Åby älv och Rautasjokk, Häggström (2016). Resultaten möjliggjorde att ett akut brobyte kunde undvikas och livslängden förlängas, vilket i sin tur medför bättre planering för ny bro samt en direkt besparing på ca 10 MSEK (ej medräknade indirekta kostnader som begränsningar i trafikflöde och miljö). I det föreslagna projekt kommer metoderna i licentiatavhandlingen att tillämpas, valideras och kalibreras på en spännbetongbro för E4-an över Kalix älv, samt på en trågbro för Malmbanan mellan Luleå och Narvik. Arbetet avslutas med en doktorsavhandling i vilken även praktiska rekommendationer kommer att ges för byggbranschens användning av de framtagna metoderna.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Relaterade projekt