Projekt 13934 Avslutat Bedömning av broars faktiska kapacitet och tillförlitliga åtgärder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Med tanke på den genomförda litteraturstudien och resultaten som erhållits i detta projekt kan
följande slutsatser dras:
• I litteraturen finns en stor grupp av indikatorer för strukturell prestanda, bland dem
redundans och robusthet, vilka sedan studerades ingående då deras stora betydelse
bevisats. Litteraturen visade att tillförlitlighets- och riskbaserade indikatorer representerar
redundans och robusthet hos systemet på ett mer holistiskt sätt, eftersom de tar hänsyn
till osäkerheter och konsekvenser relaterade till brott på element/system.
• Beroende på den implementerade tillförlitlighetsmetoden kan utvärderingen av
sannolikheten för brott vara ineffektiv eftersom en stor grupp scenarier bör analyseras för
att ge ett noggrant resultat. Dock har metamodellstrategier studerats och tillämpats på
tidskrävande tillförlitlighetsproblem med komplexa gränstillståndsfunktioner i
litteraturen med goda resultat.
• Algoritmen som föreslås i denna studie ger en lösning på problem när FEM krävs för
beaktning av beroende slumpmässiga variabler. Den metodik som utvecklats inom
projektet demonstrerade en väg att påskynda utvärderingen av sannolikheten för brott
och samtidigt erhålla god noggrannhet i resultaten.
• Tillförlitlighets- och riskansatser ger en holistisk bedömning av konstruktionens
prestanda, vilket är en mer lämplig representation av problemet med tanke på beaktandet
av osäkerheter och konsekvenser vid fastställandet av konstruktionens brottmod.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt