Projekt 12939 Avslutat Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att prova ByggaE-metoden i tre verkliga byggprojekt för att utvärdera metoden samt att få underlag till vidareutveckling och framtagning av underlag till ett demonstrationsprojekt som kan användas i informations- och utbildningssyfte.

Målgruppen för denna rapport är främst de som är involverade i och har intresse av en fortsatt utveckling och spridning av kvalitetssäkringsverktyg för uppförandet av energieffektiva byggnader.

Metoden behövs för att nå energimål. Det finns stora skillnader mellan uppsatta mål och verklig energianvändning i färdiga byggnader. Trots att tillämpningen av ByggaE inte varit genomgående i tillämpningsprojekten har denna slutsats ändå dragits.

För att vara tillämpbar behöver metoden bli mer lättarbetad och de viktigaste momenten lyftas fram. En bra introduktion i metoden är också viktig för att de medverkande på ett effektivt sätt ska kunna bidra till att byggnaden når de ställda energimålen.

Att arbeta enligt ByggaE innebär att ett projekt har en tydlig kravformulering avseende tekniska energikrav samt att processer för att arbeta med att hitta och följa upp kritiska moment är formulerade och tillämpas. Detta betyder att det ska finnas en energikravsbeskrivning samt ett dokumenterat arbete där man identifierat kritiska moment och hanterat dessa. Kritiska moment ska följas upp enligt en utarbetad plan. Denna process behöver förtydligas i en vidareutveckling av metoden och lyftas fram i introduktionen till ByggaE.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillämpning av ByggaE - Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader", Thorbjörn Gustavsson och Anna-Lena Lane, bägge SP (38 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt