Projekt 12255 Avslutat ByggaE, metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

"ByggaE - Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader" är en metod för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen. Det innebär kvalitetssäkrad kravformulering (programskede), projektering och produktion. Metoden bygger på att kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och checklistor som utvecklats i metoden.

Metoden är uppbyggd kring en mappstuktur kallad Energidokumentation där samtliga hjälpmedel (rutindokument, checklistor med mera) finns samlade. Mappstukturen utgör den arbetsyta där information samlas, dokumenteras och kommuniceras. ByggaE kan tillämpas i den omfattning som önskas, det vill säga det är fullt möjligt att bara tillämpa vissa delar av metoden. Samtliga hjälpmedel ska ses som mallar som bör objektanpassas.

Syftet är att metoden ska säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som definierats. Med väl formulerade funktionskrav och en kvalitetssäkrad byggprocess så ges mycket goda förutsättningar för att byggnaden blir energieffektiv samt får en god innemiljö och beständiga konstruktionslösningar.

Projektansvarig
  • AF Bygg Göteborg AB
Projektledare
Relaterade projekt