Projekt 12254 Avslutat Underhåll av berganläggningar. Etapp III

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har fokuserat på att ta fram och analysera indata för jämförelse av olika underhållsalternativ genom experiment och insamling av erfarenheter. De mest centrala av dessa indata är kostnaden för en enskild underhållsinsats och hur ofta insatsen görs.

På grund av de stora variationer som finns i förutsättningar för olika tunnlar, fick ändå de modellkörningar som avslutningsvis gjordes till stor del baseras på uppskattningar av kostnader och frekvenser. Det experimentella arbetet med att beskriva nedbrytningsprocesserna för bergförstärkningarna som inleddes i Etapp II av projektet har fortsatt i denna etapp och undersökningarna på sprutbetong och injekteringar har slutförts.

LCC-analyserna för de studerade tunnlarna visar några exempel på vad modellen kan användas till. Variationerna är naturligtvis oändliga. Ofta diskuterade alternativ att söka förbilliga tunnelunderhållet kan med modellens hjälp kläs i ekonomiska siffror och klart lönsamma eller olönsamma alternativ kan identifieras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Underhållskostnader för bergtunnlar i ett livslängdsperspektiv, Ulf Lindblom, Gecon (60 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt