Projekt 12741 Avslutat Revidering av handboken "Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Handboken Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden publicerades 2002. Den togs fram på initiativ av SGF:s Miljögeoteknikkommitté och genomfördes i ett samarbete mellan WSP (då J&W), Skanska och Arbetsmiljöverket. Arbetet finansierades av SBUF, Banverket, Naturvårdsverket och SGF samt genom egeninsatser från medverkande företag.

Sedan 2002 har arbetsmiljölagstiftning och arbetssätt inom förorenade områden förändrats i flera avseenden. Då handboken är den enda i sitt slag inom efterbehandlingsbranschen är det angeläget att innehållet är aktuellt. Därför tog SGF initiativet att genomföra en revidering av handboken med syfte att samlat informera om risker vid arbete i förorenade områden och hur de kan förebyggas genom skyddsåtgärder, organisation, skyddsutrustning, kontroller mm, och koppla dessa insatser till gällande lagstiftning.

Handboken ger hjälp och vägledning i syfte att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. Den beskriver vilka risker som är förknippade med marksanering och hur man kan minska dessa. Boken är en omarbetad och uppdaterad utgåva som anpassats till nu gällande regler och praxis inom området. Den reviderade rapporten är nu klar och finns att beställa via Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se, rapport H359.

Slutredovisningen till SBUF utgörs av en sammanfattning av projektarbetet, Annelie Liljemark, Svenska Geotekniska Föreningen (fem sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt