Projekt 13564 Avslutat Minimering av markvibrationer vid spontdrivning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt har resulterat i ett antal praktiska råd i syfte att minimera uppkomsten av markvibrationer vid vibrodrivning av spont. Råden som presenteras i rapporten är tillämpbara i alla skeden av byggprocessen; från riktigt tidiga skeden, såsom vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, vidare till projektering och slutligen utförande.

Baserat på tidigare studier och forskning samt på de fältförsök som är gjorda inom ramarna för det här projektet föreslås tio konkreta åtgärder, sammanfattade i inledning och informationsmaterial, i syfte att minimera markvibrationer i samband med vibrodrivning.

Vidare så visas i samtliga fältförsök att generellt så avtar markvibrationerna snabbt med avståndet från spontlinjen. I rapporten presenteras ett verktyg som kan användas för att prognostisera vibrationsnivåer och dess avtagande med avståndet. Vid osäkerhet rörande risken för problem med markvibrationer rekommenderas provspontning, både för att undersöka drivbarheten och uppkomsten av markvibrationer.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare