Projekt 12420 Avslutat Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Låg energiförbrukning och bra inneklimat i byggnader är mycket viktiga för byggindustrin och för kunderna. Krav på detta från kunder och myndigheter kommer sannolikt att öka. Detta gäller dels vid nybyggnad, dels för befintliga fastigheter. BIM, 3D CAD och Virtuellt byggande ger möjligheter att med måttliga insatser studera fler alternativa utformningar av byggnader vilket kan ge stora mervärden. Arkitekter kan göra informationsleveranser till de programvaror som används för analyser av klimat och energi. Så långt som möjligt använder man IFC-standard för informationsleveranserna. Det krävs mycket manuellt arbete idag.

Om informationsleveranserna följer arbetssätt och standarder som är förankrade både hos dem som lämnar och dem som mottar information kan mycket arbete sparas.

Syftet med projektet var att skapa ett förbättrat, konkret och i praktisk användning väl utprovat stöd för informationsleveranser och arbetssätt
- för energianalytikernas hantering av information från projektörernas system
- för arkitekternas och andra projektörers arbete och leveranser av information till analyssystemen.

Delresultat:
- En översikt av analysverktyg som används i Sverige och deras informationsbehov vid olika ambitionsnivåer som grund för prioritering av arbetet i projektet.
- Allmänt tillgängliga mallar för informationsleveranser för olika ambitionsnivåer från projektörer till energianalytiker för de vanligaste programvarorna.
- Råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna.
- Information till utvecklingen av IFC-standard.

Skanska Sverige, Teknik och Projektledning, och NCC Teknik genomförde projektet tillsammans och i samverkan med många företag i branschen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM", Carl-Erik Brohn (Rapport till SBUF 15 sidor, Handledning 19 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt