Projekt 12590 Avslutat EnergiBIM informationsspridning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att nå de nyttoeffekter som byggherren vill med användning av BIM i projektet behövs styrning av arbetssätt och informationshantering. Arkitekten och energispecialisten måste komma överens om vilken information som ska exporteras från modellen, och hur man behandlar det som programvarorna inte hanterar på ett likartat sätt.

De vanligaste programvarorna i Sverige för att skapa BIM-modeller är ArchiCAD och Revit och för att göra energiberäkningar är det IDA ICE och VIP-Energy (2010). Det finns fler programvaror men de har inte studerats inom projektets ramar.

Det är tidskrävande att manuellt mata in information i energiberäkningsmodellerna och vid överföring av arkitektens BIM-modell till energiprogramvara.

Syftet med projektet har varit att effektivisera informationsöverföringen mellan arkitektens och energispecialistens modeller samt ta fram stöd för samarbetet mellan byggherren, arkitekten och energispecialisten. Detta i form av en praktiskt utformad handledning om möjliga sätt att använda BIM för energianalyser, med tillhörande checklistor och programvarumanualer.

Slutredovisningen utgörs av två webbfilmer (länkar finns i rapporten), informationsblad och artiklar i byggfackprress.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt