Projekt 14118 Pågående Hur påverkar vibrations exponering besvärsförekomsten i olika yrkesgrupper

Projekttid

Sammanfattning

Sammanfattning
Syftet: Att utreda hur vibrationsexponering från högfrekventa och slående verktyg respektive lågfrekventa ej slående handhållna verktyg påverkar risken för kärl- och nervskador hos yrkesgrupperna byggnadssnickare och anläggningsarbetare.

Genomförande: Den medicinska undersökningen av 30 byggnadssnickare resp. 30 anläggningsarbetare innefattar frågeformulär (frågor om vibrationsrelaterade symtom, yrke, sjukhistoria, tobak, alkohol, läkemedel och tidigare sjukdomar), statusundersökning och neurofysiologiska tester (känslighet för tryck och beröring, smärtkänslighet, diskriminativ känsel, känslighet för kallt och varmt, vibrationskänslighet samt handgreppsstyrka) och en klinisk undersökning av nacke, skuldror, armar och händer. Vibrationsexponeringen uppskattas genom att använda ny mätteknik för vibrationsmätningar, frågeformulär, observerad exponeringstid, information om arbetsuppgifter och typ av vibrerande verktyg. Mätsystemet, framtaget av RISE (Research Institutes of Sweden), möjliggör mätning av vibrationer med betydligt högre frekvens (upp till 30 kHz) än vad som omfattas av dagens ISO-standard.

Förväntade resultat: Projektet kommer att ge underlag till en förbättrad och mer rättvisande utvärdering av hälsoriskerna vid exponering för såväl lågfrekventa som högfrekventa och slående verktyg. Detta ger arbetsgivare och företagshälsovård möjlighet att tidigare kunna genomföra adekvata förebyggande åtgärder för att minska risken för vibrationsskador

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt