Projekt 11899 Avslutat Baltazar - Kontinuerlig mätning av vibrationer i byggmaskiner och skärande verktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att möjliggöra för arbetsgivare och arbetstagare att säkerställa att exponeringen av skadliga vibrationer hålls inom laglig nivå, för att förhindra att arbetsskador uppkommer vid för hög exponeringsdos.

Projektresultaten torde kunna ge upphov till en väsentligt ökad kunskap kring begreppet "fysikaliska agens" (dit bland annat vibrationer hänförs) samt till en databank ur vilken potentiella skadesituationer kan identifieras samt därigenom förebyggas. Projektresultatet kan i samhällsperspektivet ge utfall i form av minskade sjukskrivningar både i framtiden, och att de redan sjukskrivna kan ges möjlighet att återgå till sin tidigare arbetsuppgift då vibrationsproblemet tagits bort.

Samarbete med Tyrolit Sverige AB, SpeDat AB och LTU.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kontinuerlig mätning av vibrationer i byggmaskinger och skärande verktyg", Jens Sperens, SpeDat AB (19 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier / Lars Sandström
Projektledare
Relaterade projekt