Projekt 12451 Avslutat Framgångsfaktorer för stora byggprojekt - en multipel fallstudie av faktorer relaterade till organisation och ledning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTU.
Flera stora byggprojekt pågår och planeras i Sverige, varav flera är skattefinansierade. Det ligger därför i både samhällets och byggbranschens parters intresse att utveckla kunskapen kring hur stora byggprojekt organiseras och leds, aktat de många samhällsförändringar som Sverige genomgått de senaste decennierna. Denna studie har följaktligen studerat hur olika samhällsförändringar påverkat förutsättningarna för stora byggprojekt, samt hur organisering och ledning såväl som utvecklingsfrågor påverkats.

Ett specifikt utvecklingsområde som studerats är industriellt byggande i anläggningsbranschen. Resultaten visar på att samhällsförändringar såsom globalisering, urbanisering och teknologiska framsteg i många avseenden har ändrat förutsättningarna för stora byggprojekt, till exempel att fler intressenter måste hanteras, att tempot ökat samt att kraven på öppenhet och flexibilitet har ökat. Dessa nya förutsättningar har ibland skapat spänningar och konflikter mellan olika aspekter av att organisera och leda projekt. Ett exempel på konflikt är att rätt människor i organisationen är mer avgörande än någonsin samtidigt som LoU försvårar tillsättandet av en bra organisation samt att förekomsten av Megaprojekt leder till lokal resursbrist.

Studien visar också på vikten men också utmaningarna med att skapa en organisatorisk förmåga att hantera både utnyttjandet av befintliga resurser för kortsiktig effektivitet och utforskande av långsiktiga innovationsmöjligheter. Befintliga kunskaper och metoder används ofta precis som de är utan finjusteringar, medan både ständiga förbättringar och mer radikala utvecklingsinsatser är mer ovanliga. Större utvecklingsfokus och ökad förmåga att hantera både kortsiktigt resursutnyttjande och långsiktigt utforskande kan främjas genom till exempel mer innovationsfokuserade beställare som uppmuntrar och möjliggör utveckling, incitamentsbaserade ersättningsformer samt långa och tillräckligt stora kontrakt som möjliggör upprepning, lärande och innovationsspridning mellan projekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Organisering och ledning av stora byggprojekt" (elva sidor, två vetenskapliga artiklar och två konferensbidrag).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt