Projekt 13005 Avslutat Framgångsfaktorer kring organisation och ledning av stora byggprojekt - Etapp 2: Mjuka aspekter såsom Attityder, Kommunikation och Samverkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Teknikutveckling och förändringar i samhället har tvingat företag att utveckla sin verksamhet. Detta gäller även projektbaserade företag och inte minst avseende hur stora byggprojekt genomförs. Mängden stora byggprojekt ökar konstant, och forskningen bakom denna rapport har därför fokuserat på att studera organisering och ledning av stora byggprojekt.

Sju stora byggprojekt av olika karaktär har följts under ett antal år av genomförandetiden, och bland annat har 45 intervjuer genomförts med beställare, entreprenör och projektör.

Studien visar att stora byggprojekt har påverkats av yttre förändringar, vilket lett till att nya metoder, lösningar och arbetssätt introducerats i stora byggprojekt, till exempel nya produktionsmetoder, avancerad användning av IT, och nya kontrakts- och samarbetsformer. Trots de vanliga hänvisningarna till en konservativ kultur sker alltså förändringar i branschen. För att främja utveckling är det viktigt att lyfta fram och illustrera de utvecklingsinsatser som görs, istället för att främst fokusera på konservatism och det som inte görs.

Studien visar också att både yttre och inre förändringar har skapat och förstärkt organisatoriska spänningar i projekten, till exempel mellan kontroll och flexibilitet i olika gränssnitt, samt mellan effektiv byggproduktion idag och utvecklingsinsatser för att klara morgondagens konkurrens och kundkrav. En annan aspekt är att bättre förstå hur interna strategier och beslut inom såväl beställare som entreprenör påverkar möjligheterna till samtidig effektivitet och utveckling i stora byggprojekt.

Vidare är det avgörande att anamma ett helhetsperspektiv vid organisering och bemanning av stora byggprojekt, att samtidigt och parallellt beakta både vilka personer som utses till projektledare och vilka som sitter i projektstyrgrupper. Bristande helhetsperspektiv kan skapa en organisation som inte kombinerar kontroll och flexibilitet på ett bra sätt, utan istället uppstår självnärande spiraler i vilka till exempel ökad kontroll av entreprenören från beställarens sida skapar en reaktion från entreprenören att kontrollera tillbaka, etcetera. Forskningen bakom den här rapporten visar att projektstyrgruppernas inverkan på sådana händelsekedjor är betydande.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen “Organizational Tensions when Managing Interorganizational Projects - Applying a Paradox Perspective on Large Construction Projects in Sweden”, Henrik Szentes, Strability AB/Luleå tekniska universitet (69 sidor, utökad svensk sammanfattning, 5 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt