Projekt 6005 Avslutat Bedömning av betongs uttorkningstid - programvara

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Obs! TorkaS, inklusive manual, kan hämtas på http://www.fuktcentrum.lth.se.

I byggprojekt kan betongens fuktnivå vara för hög i projektets slutskede. Detta framtvingar dyra uttorkningsåtgärder, störningar i tidplaner och i värsta fall skador på grund av inbyggd byggfukt. Syftet med projektet har varit att utveckla ett enkelt expertsystem med vars hjälp det skall vara möjligt att i ett tidigt skede kunna välja lämplig betongkvalitet för önskad uttorkningstid.

Arbetet har genomförts vid avd för Byggnadsmaterial och avd för Byggnadsfysik, LTH, i samarbete med SIAB samt med bidrag från SBUF. Vid avd för Byggnadsmaterial, LTH, finns en mängd basdata gällande betongs uttorkning. Merparten av dessa data kommer från ett tidigare projekt, uttorkning av byggfukt (se SBUF informerar 95:14 och 96:06). Detta material har bearbetats så att det kan användas som underlag för datorprogrammet. Dessutom har en ny teori för beräkning av uttorkning av betong utnyttjats.

Ett generellt datorprogram, TorkaS, har tagits fram som kan användas för beräkning av uttorkningstiden hos olika typer av betongbjälklag. Resultatet av beräkningarna redovisas som utvecklingen av den relativa fuktigheten (RF), dels på normalt mätdjup, dels genom hela konstruktionen. Beräkningarna ger en prognos för uttorkningen hos en betongkonstruktion. Denna prognos måste sedan kompletteras med en fuktmätning för att säkerställa att avsedd RF är uppnådd.

Varierbara indata
- konstruktionen (platta på mark eller mellanbjälklag)
- betongens vct (kan varieras mellan 0,35 och 0,8)
- tidpunkterna för gjutning, tätt hus, torkstart samt avslutning av torkningen
- klimatdata för 10 orter
- torkklimat

Programmet är framtaget för Slite standardcement med eller utan tillsats av 5 % silikastoft (för vct<0,5).

Relaterade projekt