Projekt 14251 Pågående Byggnadssystem av KL-trä i samverkan med andra material (Del 2)

Projekttid

Sammanfattning

Flera aktörer inom byggnadssektorn i Sverige har antagit övergripande mål om att minska sitt klimatavtryck och Sveriges Byggindustrier har tagit fram en färdplan för att nå till en Fossilfri Konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn med målsättningen att ha en klimatneutral värdekedja 2045. Inom huskonstruktion har bl.a. byggnadsstommar identifierats som byggdelar med stor klimatpåverkan. En möjlig åtgärd för att minska klimatavtrycket är att byta ut stommaterial med stor påverkan, t.ex. betong och stål, mot material med mindre påverkan, t.ex. trä och trä-baserade konstruktionsmaterial.Syftet med projektet är att öka förståelsen hur konstruktioner med kombination av flera byggmaterial beter sig ur ett konstruktivt perspektiv. Mer specifikt kommer KL-trä i kombination med betong att undersökas vad gäller globala fenomen som stabilitet och robusthet. Utifrån modellen och tillhörande resultat kommer definieras krav som ska ställas på respektive konstruktionsdel och tillhörande kopplingar.I Del 1 har dynamiska egenskaper hos två byggnader utvärderats och jämförts mot beräkningsmodeller av den typ konstruktörer använder sig av i ditt vardagliga arbete. Del 2 av projektet har för avsikt att fortsätta använda sig av dynamiska mätningar på byggnader med en stomme i både KL-trä och andra material för att få en ökad förståelse i den här typen av stomsystem.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt