Projekt 13721 Pågående Byggnadssystem av KL-trä i samverkan med andra material

Projekttid

Sammanfattning

Flera aktörer inom byggnadssektorn i Sverige har antagit övergripande mål om att minska sitt klimatavtryck och Sveriges Byggindustrier har tagit fram en färdplan för att nå till en Fossilfri Konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn med målsättningen att ha en klimatneutral värdekedja 2045. Inom huskonstruktion har bland annat byggnadsstommar identifierats som byggdelar med stor klimatpåverkan. En möjlig åtgärd för att minska klimatavtrycket är att byta ut stommaterial med stor påverkan, så som betong och stål, mot material med mindre påverkan, till exempel trä.
Syftet är att öka kunskapen för att bättre förstå hur samverkanskonstruktioner, framförallt KL-trä i kombination med betong, beter sig ur ett konstruktivt perspektiv då det gäller globala fenomen som stabilitet och robusthet.
Projektet knyter an till SBUF:s mål och inriktning om att ge ett mervärde för kunden, bättre arbetsmiljö, effektivare byggprocess och en långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn. Beräkningsmodeller som är tillförlitliga och användbara för konstruktörer tas fram, syftet ur en entreprenörs synvinkel är att kunna visa på vilka krav man bör ställa på en samverkanskonstruktion.
Nyttan med forskningsprojektet är att ge branschen och framförallt entreprenörerna kunskap om vilka krav de skall ställa vid upphandling av leverantörer. Projekt kommer generera kunskap om hur en global strukturmodell kan användas. Vilka indata, variabler, systemval med mera är relevanta.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare