Projekt 11636 Avslutat Riskhantering och IT-stöd i stora anläggningsprojekt,en fallstudie av MK3 projektet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att följa, dokumentera och utvärdera byggprocessen vid byggandet av LKAB:s nya kulsinterverk, MK3, i Malmberget. Fallstudien fokuserade särskilt på

1. riskhantering och riskfördelning mellan parterna,
2. formulering av mål, funktionskrav och liknande samt uppföljningen av dessa,
3. användandet av IT-stöd under projektering och byggande samt
4. kopplingen mellan upphandlingsmodell, genomförandeform och hanteringen av innovationer och kreativa lösningar.

Resultaten redovisas i form av en informations- och inspirationsskrift riktad mot byggsektorn som ger råd och stöd för tillämpning av partnering samt användning av avancerade IT-verktyg vid genomförande av stora anläggningsprojekt. Utfördes i samarbete med LTU, LKAB, Sweco Bloco, WSP och Jaakko Pöyry.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt