Projekt 13956 Avslutat Anläggningar för återbruk i medelstora städer. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med förstudien har varit att:
- kartlägga material och volymer som direkt lämpar sig (ekonomiskt och
miljömässigt) för återbruk i norra Sverige
- skapa förståelse för samt undersöka förutsättningarna för en återbruksanläggning
- utveckla en modell för medelstora städer i Sverige kopplat t. återbruk av byggavfall
Förstudie har endast ”skrapat på ytan” angående processen för återbruksanläggningar för byggavfall i medelstora städer. Att etablera en återbruksanläggning är en angelägen och komplex utmaning där både byggbranschen och många kommuner arbetar intensivt med frågan idag. Med det sagt lämnar förstudien ett antal rekommendationer för nästa steg alternativt ett förslag att inleda ett huvudprojekt efter förstudien med inriktning på etablering av en återbruksanläggning.

Projektansvarig
  • VNB Byggproduktion AB
Projektledare