Projekt 11882 Avslutat Individens och organisationens påverkan i riskhanteringsprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning genom industridoktorand vid LTU. Syftet var att klarlägga vilka individuella bedömningar som ligger till grund när ett ställningstagande till risk görs. Forskningsmetoden baserades på kvalitativ undersökning med intervjuer, observationer och enkäter. Målgrupp för studien var linjeorganisationen i entreprenadföretag, med start på arbetsplatsen och sedan uppåt i organisationen. Samfinansierades med Formas.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "The Construction Site Manager's Impact on Risk Management Performance", Kajsa Simu, LTU (143 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB/ Mårten Lindström
Projektledare
Relaterade projekt