Projekt 13991 Avslutat Kunskapsinhämtningsprojekt, XVIIth World Road Congress

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

XXVIIth World Road Congress (WRC) hölls i Prag, Tjeckien, från 2 till 6 oktober 2023. Den omfattade cirka 50 sessioner och workshops, en stor utställning, tekniska besök och sociala aktiviteter.
Konferensen uppfyllde ställda förväntningar på att finna ny kunskap, teknik samt identifiera nya samarbetspartners. WRC hålls vart 4:e år dock finns även vart 4:e år ett kompletterande WRC med vinterinriktning och nästa tillfälle hålls 2026 i Chambéry i Frankrike. Under mässan så konstaterades att Sverige håller yttersta internationella toppklass inom vinterväghållning och att projektet Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift är state-of-the-art. I många länder jobbar man fortfarande med att implementera saltningsstrategier med ökad användning av saltlösning vilket varit kravställt i Sverige i över ett årtionde. Vad som var mycket glädjande var att Sverige identifieras som ett land som är mycket nära att införa uppkopplade vägarbetsvarningar av den europeiska standardiseringsorganisationen C ROADs. En stor bidragande faktor till det är SBUF-projektet 14095, Road Work Warning baserad på MIP-data. Under konferensensdeltagande lades mest fokus på att följa frågor som.
• Intelligenta transportsystem, ITS
• Vinterväghållning
• Hållbar multimodalitet i urbana områden
• Vägdesign och infrastruktur för innovativa transportlösningar
• Autonoma fordon: utmaningar och möjligheter för väghållare och myndigheter
• Design av säkrare väginfrastruktur
• Framtidens drift och underhåll av infrastruktur
Ett tema som återigen fick mycket uppmärksamhet på konferensen var inte så förvånande autonoma fordon men där de kopplade frågeställningarna alltjämt tycks vara desamma.
• Införandet av autonoma bilar och hur vi gör det möjligt.
• Datainsamlingstekniker samt datadelning.
• Nya behov avseende vägens utformning och underhållsstandarder.
Det fanns flera spännande exempel på avancerade och användarvänliga integrerade BIM, CAD, GIS 3D- vägprojekteringsprogram. De har numera kapacitet att i real-tid visualisera samt noggrant kunna beräkna projektkostnader för olika linjedragningar, brotyper och även kunde stötta i att kvantifiera miljöeffekter samt analysera olycksdata.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt