Projekt 13589 Avslutat Sponthandboken 2018 - Supplement med tillämpningsexempel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sponthandboken 2018 ger tydliga anvisningar att lastspridning av lokala laster ej får utföras medelasticitetsteoretiska modeller i punkt 2, då jorden befinner sig i en brottsituation. Detta i kombination med kravet att för AJB matcha erforderlig underslagning från totalstabilitetsberäkningar och rotationsstabilitetsberäkningar genom reduktion av jordtrycket säkerställs att konstruktionselementen verkligen kan hålla emot samtliga potentiella glidytor som inte uppfyller ställda krav.

En av de viktigaste punkterna att belysa är att för att kunna hävda att säkerheten avseende Geo (totalstabilitet,
rotationsstabilitet mm) är uppfyllt är att samtliga konstruktionselement kan bära de krafter som kan tänkas uppkomma i denna brottsituation. Detta gäller oavsett om AJB eller FEA nyttjas.

Utöver detta har fördelen av att faktiskt särskilja aktivt och passivt belysts. Detta för att underlätta att verkligen fånga de fall då sprickvattentrycket riskerar att överstiga aktivtrycket, särskilt om detta skulle uppträda under schaktbotten. Detta är inte minst viktigt vid FEA och konsolsponter (eller där relativt stora deformationer in mot schakten förväntas). Missas detta finns det istället stor risk att negativa porövertrycken till följd av den horisontella deformationen suger kvar sponten.

Vidare har vikten av att beakta konsolidering av schaktbotten belysts utifrån den modell som inkluderats i Sponthandboken 2018.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare