Projekt 13029 Avslutat Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Entreprenadföretagen inom järnvägsbyggnad signalerar brist på arbetskraft. Samtidigt som Trafikverket har regeringens uppdrag att väsentligt öka omfattningen av underhåll och investeringar i järnvägsanläggningen. Utredningen bedömer att åtminstone 1700 nyckelpersoner kommer att saknas inom några år. Nuvarande personalstyrka är ungefär 3600 personer.

Sveriges Byggindustrier (BI), har med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Trafikverket (TRV) och Infranord utrett tillgång och efterfrågan av produktionspersonal inom BEST-yrken. Det vill säga bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker.

Utredningen bygger på analys av utförda arbetens personalbehov under åren 2014, 2015 och 2016. Resultatet har använts för att skriva fram personalbehoven till år 2025 med hänsyn till den omfattning av underhålls- och investeringsarbeten som ingår Trafikverkets nationella plan.

Vid framskrivning av personalbehov har utredningen använt erfarenhetsbaserade beräkningsfaktorer för exempelvis pensionsavgångar, annan personalrörlighet och produktivitetsförbättringar. Däremot har inte effekter av framtida teknikutveckling tagits med i beräkningarna annat än inom faktorn för produktivitetsförbättringar. Som upplysning redovisas dock information om implementering av det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS.

Vidare har utredningen hämtat information från adekvata utbildningsanordnare om antalet utbildade inom BEST-yrken åren 2014, 2015, 2015. De uppgifterna har använts för att bedöma framtida personaltillskott från utbildningssidan.

Slutligen har uppgifterna vägs ihop till en samlad slutsats om tillgång och efterfrågan på personal varje år till 2025. Resultatet har känslighetsprövats genom att variera antaganden i beräkningsfaktorer.

Under utredningens gång har många frågor initierats som inte primärt ingår i utredningens uppdrag. Dessa har ändå resulterat i ett antal förslag som kan bidra till att lösa kommande personalbrist. Det gäller:
- Ett samlat statistikansvar
- Att vidga BYNs ansvarsområde, bland annat att även omfatta produktionspersonal inom BEST-yrken
- Utbildningskrav och organisation av utbildningsaktörer, exempelvis att länka samman ett tiotal gymnasier med 3-4 branschskolor
- Marknadsföring
- Säkerhetsklassning av personal
- Effektivare resursanvändning genom andra upphandlingsformer, avtalsperioder etcetera, exempelvis funktionsupphandling och längre avtalsperioder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025", Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier (18 sidor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt