Projekt 12473 Avslutat Provning och analys av spårbildning i asfaltbeläggningar - uppföljning av provvägen Fastarp-Heberg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Vägens funktion avgörs av egenskaper hos ytan. Vanligt förekommande är krav på spårdjup, varför detta projekt syftade till att mer detaljerat förklara uppkommen spårbildning på provvägen E6 Fastarp-Heberg som är unikt väldokumenterad sedan färdigställandet 1996.
Provningar har utförts på tre beläggningstyper: Referens (enligt BYA 84), FAS (högpresterande asfaltbeläggning) samt CBÖ (cementbundet bärlager).
Huvudsakligen indikerar analysen att uppkommet spårdjup främst beror av slitage och deformationer i beläggningen på grund av förtätning, eller efterpackning. För Referenssträckan uppmäts ytterligare spår som kan bero på deformationer i de undre liggande lagren.
För undersökta asfaltkonstruktioner var spårdjupet lägst för FAS-konstruktionen, följt av CBÖ-sträckan. Referenskonstruktionen uppvisade ungefär dubbla spårdjupet jämfört med FAS-sträckan: 17 mm respektive 9 mm efter 14 års drift.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Spårbildning i asfaltbeläggningar på provvägen E6 Fastarp - Heberg", Jonas Ekblad och Robert Lundström, bägge NCC Roads AB (30 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt