Projekt 12187 Avslutat Utveckling av informationssystematik, BIM labb och pilot-projekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att främja utvecklingen av modellbaserad informationshantering, så kallad Building Information Modelling (BIM) för bygg-och fastighetssektorn. Målet var att göra informationshanteringen effektivare, dels genom undersökning av informationskrav, dels genom utveckling och samordning av nationella och internationella BIM-standarder. Ett BIM labb har etablerats vid LTH för att stödja, testa och utvärdera BIM metodik och processer.

Projektets resultat riktar sig till dem som utvecklar kompetens inom detta område och fokuserar på ett antal organisatoriska förutsättningar innefattande:
- Implementering av viktiga BIM standarder med fokus på en gemensam strategisk BIM-plan.
- Utveckling av begreppet Leveransspecifikation som en metod att definiera BIM-Info innehåll.
- Etablerande av stöd för BIM-baserat samarbete i projektteam.

Relevanta övriga åtgärder innefattar:
- Utveckling av ett utkast Riktlinjer för BIM för arkitekter & ingenjörer.
- En översyn av befintliga standarder och vägledningar för BIM.
- Inrättande av ett BIM Labb vid LTH Campus Helsingborg.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "BIM Anatomy - An investigation into implementation prerequisites", Martin Hooper, Lunds Universitet (147 sidor, 3 vetenskapliga uppsatser och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt