Projekt 12632 Avslutat Revidering ISO 12006-2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Entreprenörer och installatörer har liksom en mängd andra aktörer inom bygg- och fastighetssektorn att hantera en stor mängd information och mycket av den informationen behöver vara ordnad så att den är enkel och entydig.
Ett vanligt sätt att skapa ordning är att använda klassifikationssystem. Det finns en stor mängd sådana system, vart och ett med sin omfattning, syfte och bakgrund - exempel är BSAB-systemet för arbetsresultat och monterade/installerade/inbyggda varor som används i AMA och tekniska beskrivningar. Andra exempel är BK04 för byggvaror, E-nummersystemet för el-varor och RSK-nummersystemet för VVS-varor. Dessa klassifikationssystem används i olika informationssystem som till exempel kalkylsystem, CAD-system och produktionsplaneringssystem. Ett annat exempel är Trafikverkets TEiP-systematik för totalentreprenader. Som exempel på klassifikationssystem i vår närmaste omvärld kan nämnas TALO (Finland), DBK (Danmark) och vissa NS-standarder (Norge) samt Omniclass (USA/Kanada). Dessutom finns internationella system som till exempel UNSPSC som täcker in de flesta varutyper.

För harmonisering av klassifikationssystem inom samhällsbyggnadssektorn finns standarden ISO 12006-2 som anger gemensamma ramar för systemen. Standarden kallas därför ibland ramstandarden för byggklassifikation.

Olika utredningar, bland annat avseende DBK och BSAB, har visat att ISO 12006-2 inte fullt ut ger stöd för behovet av klassifikation i samband med BIM (Building Information Models/Modelling), bland annat saknas anvisningar för hur man kan hantera relationen "del-av" mellan byggnadsdelarna Element (Byggdel) och Work result (Produktionsresultat), något som är viktigt i samband med BIM, inte minst för entreprenörernas och installatörernas modeller.

Projektet syftade till att medverka operativt med utgångspunkt i entreprenörernas behov från svensk sida i pågående revidering av ramstandarden för byggklassifikation (ISO 12006-2) så att den bättre stödjer klassifikationssystem för BIM och översättningsnycklar i IFD.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Revidering av ISO 12006-2", Anders Ekholm, LTH, och Lars Häggström, Systematiktjänst AB (fyra sidor och två delrapporter).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt