Projekt 12455 Avslutat Praktiska tillämpningar av högpresterande värmeisolering i ombyggnadsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen hos entreprenörer om nya högpresterande isoleringsmaterial och deras användningsområden samt att sprida erfarenhet om hur det är att arbeta med dessa material. Ett användningsområde där de högpresterande isolermaterialen har stor potential är i ombyggnadsprojekt. Där är höjder och utrymmen begränsade vilket ofta gör det omöjligt att med konventionella material uppnå energieffektivitet och god termisk komfort. Då det finns ett mycket stort antal byggnader i landet som inom de närmaste åren är i behov av renovering, till exempel miljonprogramsområden, kan man med bättre teknik även ge dessa byggnader bättre energiprestanda samt bättre inomhusmiljö.

Framförallt syftade projektet till att öka och sprida kunskap om materialen och om lämpliga tillämpningar. Genom att dokumentera produktionen kan den praktiska erfarenheten, exempelvis inom områdena produktionsvänlighet, bearbetbarhet och arbetsmiljö, spridas inom branschen.

Primärt bedöms potentialen i ombyggnader vara mycket stor varför entreprenörer inom ombyggnadssidan kan ha stor nytta av detta projekt. Användandet av högpresterande isolering kan innebära att det är möjligt att förbättra byggnadens klimatskal genom att isolera konstruktioner som annars inte skulle isolerats, öka byggnadsdelars U-värde och minska köldbryggor. Användandet av högpresterande isolering kan också bidra till att skapa slankare konstruktioner och därmed öka eller behålla bostadsyta.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Praktiska tillämpningar av högpresterande värmeisolering i ombyggnadsprojekt", Elin Eriksson och Charlotte Svensson Tengberg, bägge Skanska (59 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt