Projekt 12445 Avslutat Svikt, vibrationer och lågfrekvent ljud i lätta konstruktioner - kunskapsspridning från Formas/Vinnova-projektet "AkuLite"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Idag byggs 15-20 % av alla flerbostadshus med lätt byggnadsstomme i Sverige. Av denna andel bygger små och medelstora byggföretag en betydande del. Det är emellertid svårt eller nästan omöjligt för dessa byggföretag att ta till sig den kunskap som finns idag eftersom den inte finns samlad på ett bra sätt och de saknar möjligheter och de resurser som krävs för att sätta sig in i varje tekniskt område. Det viktiga för dessa företag är att veta hur en konstruktion skall utformas samt hur processen måste styras, beroende på vilket byggsätt som väljs eller vilket byggsystem som blir aktuellt.

Denna skrift behandlar enbart hur god ljudisolering kan uppnås, vilket innebär en beskrivning om hur lågfrekvent ljud och vibrationer skall undvikas så långt som möjligt i lätta stommar. Det finns flera andra faktorer som måste beaktas i en byggnad men det förväntas läsaren hitta på annat ställe.
Skriften skall förmedla de viktigaste delarna som krävs för att skapa en byggnad som
a) uppfyller alla väsentliga krav med avseende på ljud och vibrationer enligt gällande minimikrav i Sverige
b) men också ge grundläggande information om vad som kan förväntas framdeles med hänsyn till nya kunskaper som framkommit under arbetet med projektet AkuLite, när byggnaden uppförs med någon form av lätt byggnadsstomme.

Det räcker naturligtvis inte med denna skrift men den ger en vägledning utifrån dagens kunskapsnivå, hur man bör gå tillväga i ett lättbyggnadsprojekt.

I denna skrift beskrivs endast vad som är viktigt för att uppfylla krav på ljudisolering i en byggnad med lätt stomme och som har betydelse för små flerbostadshus med typiskt kanske fyra till åtta lägenheter i två plan, exklusive ljudisolering i fasad, som normalt måste dimensioneras med hänsyn till trafikbuller. Tänk därför på att också alltid dimensionera för trafikbuller!

I bilaga A finns en uppsättning provade väggkonstruktioner som kan användas som guide för att bedöma vad som krävs för olika bullerutsatta lägen. Detaljer vid olika anslutningar mellan vägg och fasad samt mellan vägg och tak för att klara flanktransmission kan också se väldigt olika ut och denna skrift ger endast vissa exempel för några lösningar.

Utöver detta finns i bilaga B en sammanställning som är gjord av Lättelement AB som beskriver hur man ansluter lätta takelement mot väggar för att klara olika kravnivåer horisontellt med deras byggsystem.

Skriften innehåller heller inte särskilt sådant som handlar om installationer, utöver det som anges i checklistan i bilaga C samt några allmänna råd i inledningen av skriften. Förutom krav vad gäller akustik och vibrationer finns det naturligtvis flera andra krav men dessa har medvetet utelämnats för att inte belasta boken med sådan information som inte är specifik för just akustik i lätta konstruktioner. Målet har varit att göra skriften så enkel som möjligt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Akulite - Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande", Klas Hagberg, WSP (42 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • SKANSKA
Projektledare
Relaterade projekt