Projekt 13398 Avslutat Effektivt stombyggande med betong: Simulering av stomdrift med hänsyn till osäkerheter i väderförhållanden och materialleveranser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Avhandling från forskning vid Linköpings universitet och Lunds tekniska högskola.

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att med hjälp av simuleringsteknik studera hur inverkan av väderförhållanden och leverans av material påverkar stombyggnadsskedet med avseende på cykeltider, kostnader och resursanvändning. En målsättning med forskningen har varit är att öka kunskapen om hur DHS (diskret händelsestyrd simulering) kan användas för att systematiskt analysera inverkan av faktorer som påverkar produktiviteten vid byggandet av betongstommar.

Tre faktorer som anses vara speciellt viktiga för betong ingår i denna
forskningsstudie, nämligen: 1) utnyttjande av arbetskraft och kran-resurser, 2) inverkan av olika väderförhållanden, och 3) användning av klimatförbättrad betong.

Ser man till utnyttjande av arbetskraft och kran-resurser (faktor 1) så visar denna studie på att DHS är en lämplig metod för att i detalj studera hur utnyttjandet av dessa resurser påverkar byggtid och kostnad för stommen. När det gäller inverkan av väder (faktor 2) så bidrar denna studie med ny kunskap om hur detta kan beskrivas och studeras med hjälp av DHS. Detta uppnås genom att definiera en väderfunktion som beskriver sambandet mellan väder och arbetsproduktivitet. Dessutom beskrivs ytterligare en funktion som tar hänsyn till vädrets inverkan på betongens hållfasthetstillväxt som också är viktig för produktiviteten under stomskedet. På detta vis kan även vädrets inverkan vid användning av klimatförbättrad betong studeras (faktor 3).

Resultaten från simuleringarna visar att vädret har en stor påverkan på byggandet av
betongstommar. Exempelvis så ökar byggtiden med 8-42% jämfört med ett referensscenario. Resultaten visar också på att klimatförbättrad betong har stor potential att minska stommens klimatpåverkan under byggskedet.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt