Projekt 11602 Avslutat Framtida betong - utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet, som ingår i forskningsprogrammet MinBaS, var att öka kunskapen om hur alternativa material ska kunna användas som ballast i betong. Arbetet omfattade teoretiska avsnitt (litteraturstudier mm), praktiska försök samt utarbetande av arbetsdokument för industrin. Samfinansiering med mineral- och bergmaterialindustrin.

Projektet redovisas i rapporten Krossat berg som ballast till betong, Björn Lagerblad, Cement och Betong Institutet (72 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt