Projekt 11425 Avslutat Framtida betong - utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt, som ingår i forskningsprogrammet MinBaS, var att öka kunskapen om hur alternativa material ska kunna användas som ballast i betong. Arbetet omfattade teoretiska avsnitt (litteraturstudier mm), praktiska försök samt utarbetande av arbetsdokument för industrin. Samfinansiering med mineral- och bergmaterialindustrin.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt