Projekt 12587 Avslutat Texturmätning med vägytemätbil, som indikator för beläggningens friktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Tillräcklig friktion är en viktig egenskap hos en vägyta. Normal friktionsmätning är omständlig och resurskrävande. Vägytans makrotextur mäts varje år för den större delen av vägnätet. Projektets hypotes var därför att det skulle vara effektivt att använda makrotextur som indikator för nedsatt friktion.

I denna rapport studeras sambandet mellan makrotextur och friktion. Mätningar utfördes på ett riktat urval av sträckor i Östergötland. Urvalet riktades mot låga makrotextur-värden. På identifierade sträckor mättes friktion (SAAB Friction Tester) och makrotextur (MPD, Mean Profile Depth med vägytemätbil). Makrotextur mättes av två olika mätare.

Resultaten tyder på att det inte finns något tillräckligt starkt samband mellan friktion och MPD för att användas som indikator. Några generella mönster kan dock skönjas. Låg friktion uppträder främst vid låg makrotextur, dock är det samtidigt endast en mycket liten del av sträckor med låga MPD som uppvisar nedsatt friktion.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Texturmätning med vägytemätbil, som indikator för beläggningens friktion", Jonas Ekblad och Robert Lundström, bägge NCC, och Thomas Lundberg, VTI (24 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt