Projekt 13764 Avslutat Kartläggning om Psykisk ohälsa i Byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det här SBUF-projektets syfte, på kort sikt, har varit att utifrån en branschgemensam bild av läget kunna lyftafrågorna om psykisk ohälsa på jobbet, högre upp på arbetsmiljöagendan både generellt i branschen och imedlemsföretagen.

Målet på lång sikt är att medvetenheten i branschen om frågorna ska öka så att allt fler arbetsgivare i god tidkan upptäcka signaler på psykisk ohälsa och arbeta ännu mer med förebyggande åtgärder så att fler arbetstagare mår bättre och färre måste sjukskrivas.

I sammanställningen av enkätsvaren framkom inledningsvis glädjande nog att generellt sett är trivseln med arbetsuppgifterna hög och förutsättningarna för arbetets utförande bra samt samarbetsklimatet, bemötandet och tryggheten i arbetet överlag bra. Men det finns också oroväckande tecken bland enkätsvaren om att arbetsklimat, arbetstempo, bristande planering och arbetets natur i vissa fall orsakar upplevelse av arbetsrelaterad stress. Detta i kombination med livsstilsrelaterade faktorer.

Tre konkreta förbättringsområden kan branschen fokusera på framöver:

• Upplevelse av stress och bristande återhämtning,

• Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna samt

• Arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare