Artikel Kartläggning psykisk ohälsa i byggbranschen

Publicerad

Trivsel och trygghet överlag bra.
Under de senaste åren har bygg- och anläggningsbranschen upplevt en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. Tjänstemännens situation har redan uppmärksammats i olika sammanhang, men när det gäller yrkesarbetarna har det saknats en tydlig branschgemensam bild av läget eftersom ingen generell kartläggning gjorts på området avseende denna grupp.

För att möta detta önskemål och behov av en kartläggning har Byggföretagen, Byggnads, Seko, Ledarna och Galaxen Bygg genomfört detta projekt i samarbete med sakkunnig konsult från företagshälsovården. Projektets mål på kort sikt har varit att genom en enkät kring psykisk hälsa bland yrkesarbetare få fram en branschgemensam bild av läget och utifrån den lyfta frågorna högre upp på arbetsmiljöagendan både generellt i branschen och i medlemsföretagen.

Målet på lång sikt är att öka medvetenheten och kunskapen i branschen om frågorna så att allt fler arbetsgivare i god tid kan upptäcka signaler på psykisk ohälsa och på så sätt arbeta mer med förebyggande åtgärder så att fler arbetstagare mår bättre och färre måste sjukskrivas.

Enkäten fokuserar på fysiska och psykiska arbetsmiljöfaktorer, vilka samtliga tillsammans är avgörande för det psykiska måendet i arbetet. Frågorna i enkäten handlar därför om arbetsuppgifterna i sig (arbetsmängd och arbetstakt mm), samarbetet med arbetskamrater och chefer, stress och återhämtning, fysiska risker i arbetet, oro eller trygghet i arbetet samt om arbetsorganisation, ledarskap och stöd.

Av sammanställningen av enkätsvaren framkom glädjande nog att generellt sett är trivseln med arbetsuppgifterna hög och förutsättningarna för arbetets utförande bra samt samarbetsklimatet, bemötandet och tryggheten i arbetet överlag bra. Dessa framgångsfaktorer i branschen är givetvis viktiga att fortsätta bibehålla och värna om. Trots detta finns det oroväckande tecken bland enkätsvaren om att arbetsklimat, arbetstempo, bristande planering och arbetets natur i vissa fall orsakar upplevelse av arbetsrelaterad stress.

Detta i kombination med livsstilsrelaterade faktorer så som otillräcklig vila, sömn, fysisk aktivitet utanför arbetet, kost mm resulterar i bristande återhämtning och försämrar förmågan att kunna hantera stress.

Sammanfattningsvis visade enkätsvaren tre konkreta förbättringsområden för branschen att fokusera på framöver:

  • Upplevelse av stress och bristande återhämtning,
  • Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna samt
  • Arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen.

Kontakt