Projekt 12615 Avslutat Mätstudier med trådlösa sensorer ingjutna i betong - delstudie, utformning av ytmonterad antenn samt fältförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Betongkonstruktioner kräver övervakning under härdnings-, uttorknings- och driftsskedet. Möjligheten att övervaka kontinuerligt med trådlösa system kommer att underlätta utförandet och säkra kvalitetsarbetet, speciellt för tyngre betongkonstruktioner, till exempel vid anläggningsprojekt samt vid prefabricering av element.

Projektet är en fortsättning på SBUF projekt 12519 som var en förstudie för att verifiera behov och praktisk tillämpning. Projektet har utvecklat och testat flera prototyper till RFID-taggar för ett trådlöst mätsystem, som mäter temperatur i en betongkonstruktion med ingjutna sensorer. Dessa prototyper har testats i en pilotstudie i Långviksmon på Strängbetongs fabrik. I studien registrerades temperaturen i en pelare på sex ställen med sex individuella RFID-taggar placerade på olika mätdjup längs pelarens centrumlinje.

Resultatet från undersökningen av det utvecklade systemet har visat att det går bra att gjuta in sändaren. Taggarna upprätthåller kommunikationen med masterenheten genom 120 mm betong samt 25 m luft "fri sikt", och genom 40 mm betong och samtidigt 75 m sändsträcka i luft "inte fri sikt". Det innebär att det inte är nödvändigt att montera en antenn på betongytan, vilket betyder att målet för projektet överträffades. De bästa resultaten erhölls med gummiantenn monterad på RFID-taggen.

Resultatet från pilotstudien visar att det trådlösa mätsystemet har goda förutsättningar att utvecklas till en färdig produkt och kommersialiseras. Förutsatt att det finns en funktionsduglig ingjutningsbar fuktsensor är möjligheterna goda att lägga till en sådan funktion till det utvecklade mätsystemet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trådlös kommunikation med radiosändare ingjutna i betong", Magnus Åhs, LTH (31 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt