Projekt 13662 Avslutat Manual för tredjepartskontroll och -granskning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att utveckla en metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering och de leveranser som blir resultatet. Projektet har initierats av FoU-Väst som en fortsättning på SBUF-projekt 13545, Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader, där en av slutsatserna var att projekteringen är den största källan till att fel uppstår under byggprocessen och att utveckling av en generell metodik för tredjepartskontroll och granskning under projekteringen är en branschgemensam insats som kan bidra till en förbättring i form av minskat antal fel och säkrare och kostnadseffektivare stomentreprenader.

En metodik för tredjepartskontroll och granskning av delprocessen stomprojektering kan i praktiken utformas på olika sätt och för att den ska vara tillämpbar i ett enskilt företag behöver den anpassas till företagets övriga kvalitetssystem och rutiner.
Hur metodiken än väljs att utformas bör den dock hantera följande fyra frågeställningar:
1. För vilka konstruktioner ska en tredjepartskontroll och -granskning göras?
2. Vem ska göra tredjepartskontrollen och -granskningen?
3. Hur ska tredjepartskontrollen och -granskningen genomföras?
4. Vad ska tredjepartskontrollen och -granskningen omfatta?
Syftet med denna tredjepartskontroll och -granskning är att minska risken för att de bärande konstruktionerna inte uppfyller avtalade krav på bärförmåga, stadga och beständighet samt att minska risken för olyckor och tillbud under byggskedet.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare