Projekt 13220 Avslutat GPS-styrd dikesrensning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att testa och utvärdera en ny metod för dikesrensning som med hjälp av GPS-baserad teknik leder till bättre avvattning oberoende av utsättningsarbete, rättvisare ersättningsform, minskad miljöpåverkan och en lägre totalkostnad som följd.

Huvudmålet var att effektivisera i första hand den omfattande driftverksamheten genom användning av produktivare metoder för drift- och underhållsåtgärder.
Effektivisering av utförandet blir verklighet inom områdena.
• Ekonomi – Färre maskintimmar, färre transporter och deponikostnader
• Miljö – Mindre avgasutsläpp och mängder överblivna massor
• Framkomlighet – Kortare tid på väg
• Trafiksäkerhet – Kortare avstängningstid

Projektets slutsats är att man kan uppnå betydande besparingar för totalkostnad och positiva effekter för miljö och trafiksäkerhet.

Användning av den nya tekniken rekommenderas och kommer att bidra till en ökad effektivitet och produktivitet inom drift- och underhållsverksamheten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "GPS-styrd dikesrensning", Andreas Bäckström, Svevia (elva sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare
Relaterade projekt