Projekt 13706 Avslutat Förstudie framtidens cykelstambanor med sociodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

För att uppnå riksdagens mål om klimatneutralitet till år 2045 krävs transformativa lösningar, en möjlig sådan utforskas i detta projekt.
Mål och syften med rapporten är att utforska om och hur träkonstruktioner kan utgöra basen för infrastruktur-investeringar som ur ett livscykelperspektiv har en klimatpositiv nettoeffekt, samt att utreda förutsättningar för att skapa gröna vistelsemiljöer på träbroar, anpassade för att hantera dagvatten och klimatförändringar på bästa sätt.
Växtbeklädda broar kan bidra med flera ekosystemtjänster såsom förbättrad luftkvalitet, jämnare temperatur, ökad biologisk mångfald, förbättrad dagvattenhantering och inte minst utgöra en plats för rekreation.
En inledande workshop utfördes, med medlemmar ur referensgruppen samt arbetsgruppen, som sedan låg till grund för fortsatta studier samt livscykelanalys över klimatpåverkan.
Under studien har ett konceptförslag tagits fram; en tvärspänd plattbro av limträ och konstruktionsvirke, 22 m lång och 5 m bred, med två körfält i vardera riktningen. Bron utformas med väderskyddad bottenplatta av limträ, asfaltbeläggning, träräcken med infälld belysning samt två landfästen av armerad betong.

Klimatberäkningar har genomförts i enighet med standarden EN 15804 för att bedöma träbrons klimatpåverkan under hela dess livscykel från utvinning av material och transporter, genom byggnation och drift samt sluthantering.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare